Riskonet to Państwa partner na wypadek tego co nieoczekiwane. Wkładamy całą naszą wiedzę i&nbspdoświadczenie, aby wspólnie z&nbspPaństwem rozpoznawać, analizować, a&nbspprzede wszystkim minimalizować ryzyko a&nbsptakże podnosić Państwa bezpieczeństwo. Nasza fachowa wiedza służy temu, aby wspierać Państwa w&nbsptworzeniu i&nbsprealizacji przemyślanej oraz efektywnej polityki zarządzania ryzykiem. Skuteczne wsparcie realizujemy w&nbsptrzech krokach.

Ocena i doradztwo

Zapewnimy Państwa organizacji kompleksowe doradztwo w zakresie ryzyka. Słuchamy, analizujemy i&nbspprzedstawiamy popartą argumentami wizję dotyczącą ewentualnych szkód. Pomagamy też podejmować właściwe decyzje o&nbspinwestycjach w&nbspśrodki pozwalające eliminować lub minimalizować potencjalne szkody.

Nasi eksperci służą zdobywanym przez lata doświadczeniem, aby wspierać Państwa organizację. Cechuje ich rzeczowe i&nbspracjonalne spojrzenie, a&nbspprzy tym dobre wyczucie specyfiki biznesu. Nasze oceny i&nbspopinie są zawsze ukierunkowane na optymalne rozwiązania. Nie tracimy z&nbspoczu szerszej perspektywy sporządzając wytyczne projektowe i&nbspinne specyfikacje techniczne. W&nbspten sposób nasze oceny i&nbspopinie przekładają się na zrównoważoną politykę zarządzania ryzykiem – podstawę odpowiedzialnych decyzji.

Koncepcje bezpieczeństwa

Jakość i&nbspzawartość merytoryczna stoją na pierwszym miejscu. Aby móc sporządzić solidną i&nbspskuteczną koncepcję bezpieczeństwa (przeciwpożarowego) dla Państwa organizacji, nasi eksperci muszą poznać i&nbspzrozumieć jej mocne i&nbspsłabe strony. Ponadto analizowana jest Państwa pozycja w&nbspperspektywie długoterminowej oraz wpływ ustawodawstwa i&nbspubezpieczycieli na Państwa funkcjonowanie.

Konkretne rozwiązania jakie oferujemy w ramach Kroku 1, to m.in. Ocena Ryzyka Przed Przejęciem (Pre-Acquisition Risk Assessment - PARA) oraz Ocena Ryzyka Na Etapie Projektu (Pre-Construction Risk Assessment - PCRA). Doradztwo może oznaczać również przekazywanie wiedzy i&nbspszkolenie. Riskonet aktywnie realizuje tę ideę, organizując warsztaty i&nbspseminaria oraz nauczając w&nbspinstytucjach edukacyjnych.

Wdrożenie i&nbspwykonanie

Trzymając w&nbsprękach solidną koncepcję bezpieczeństwa, Riskonet wspólnie z&nbspPaństwem przystąpi do działania. Nie poprzestajemy na doradztwie. Z&nbspprzyjemnością służymy pomocą podczas wdrażania koncepcji w życie. W&nbspten sposób dokument ten stanie się podstaw polityki zarządzania ryzykiem, którą cechuje praktyczne podejście i&nbspmożliwość sprawnej realizacji. Następnie nasi eksperci zadbają o&nbspto, aby polityka odpowiednio zakorzeniła się w&nbspkulturze organizacji.

Jak przekładamy politykę na praktykę? Istnieje kilka sposobów. Konieczne może okazać się fizyczne oddzielenie pewnych elementów procesu biznesowego. Lub przeniesienie polityki zarządzania ryzykiem aktywów na wyższy poziom poprzez ukierunkowany program inwestycyjny. Nasi eksperci wspomogą Państwa w&nbspprocesie nadzoru nad przestrzeganiem polityki zarządzania ryzykiem w&nbsptrakcie realizacji inwestycji. Z&nbspdoświadczenia wiemy, że podczas wdrożenia i&nbsprealizacji doradztwo nadal może odgrywać kluczową rolę. Również podczas Kroku 2 koncentrujemy się na zmniejszaniu prawdopodobieństwa sytuacji awaryjnej jako alternatywy dla dużych inwestycji w&nbspzabezpieczenia technicznej (np. instalacje tryskaczowe).

Wytyczne, projektowanie, zamówienie

Doradztwo Riskonet przydaje się w&nbsppraktyce. Możemy wspomóc Państwa również w&nbspkwestii tworzenia wytycznych, nadzoru projektowania i&nbspwyboru wykonawcy (sporządzanie dokumentów przetargowych) w&nbspodniesieniu do nowych instalacji. Zgodnie ze specyfikacją, w&nbspgranicach budżetu i&nbspwyznaczonych terminów.

Aktualizacja i optymalizacja

Jako partner na wypadek nieoczekiwanego Riskonet dba o&nbspto, aby polityka zarządzania ryzykiem i&nbspdokumenty ją implementujące pozostawały aktualne i&nbspaby nie stracili Państwo kontroli nad bezpieczeństwem organizacji, pracowników i&nbspprocesów. To sprawia, że inwestycja w&nbspzarządzanie ryzykiem jest odporna na to, co przyniesie przyszłość, a&nbspprzy tym zgodna z&nbspprzepisami, wymogami ubezpieczycieli i&nbspzmianami gospodarczymi. Pomagamy zarządzać i&nbspwyceniać to, co nieoczekiwane.

W&nbspmiarę możliwości stawiamy na relacje długoterminowe. Okresowy przegląd polityki zarządzania ryzykiem pozwala bowiem zachować aktualność i&nbspciągłość. Zarządzanie ryzykiem nie jest zjawiskiem statycznym, ale procesem dynamicznym, który nie może się zatrzymać. W&nbspkońcu wymogi zewnętrzne ulegają ciągłym zmianom, a&nbspzmiany wewnętrzne mogą – niekiedy niezauważenie – mieć duży wpływ na ryzyko i&nbsppraktyczną realizację polityki.

Wykrywanie i&nbspprzeciwdziałanie ignorowaniu ryzyka

Riskonet świetnie radzi sobie w&nbsproli „adwokata diabła”, czyli eksperta, który wykrywa ignorancję i&nbsppomaga ją zwalczać. Na tę chwilę zarządzanie ryzykiem jest aktualne, jednak czy na dłuższą metę okaże się dobrze zorganizowane? Okresowy przegląd, jaki z&nbspchęcią przeprowadzą nasi eksperci, umożliwi Państwu wyśledzenie możliwych i&nbspniezbędnych obszarów optymalizacji w&nbsporganizacji, środkach i&nbspkulturze przedsiębiorstwa. Zaangażowanie w&nbsputrzymanie aktualności to rozsądna inwestycja. Pozwala zapobiec bolesnemu przebudzeniu w&nbsppostaci wypadku lub sytuacji kryzysowej...

Rozwiązania Riskonet

Nasze usługi dają klientom kontrolę nad stanem bezpieczeństwa. Obejmują one serię cenionych rozwiązań, które dowiodły już swojej wartości w&nbspwielu organizacjach. Przedstawiamy trzy rozwiązania Riskonet, które pozwolą nam wesprzeć Państwa w&nbspsposób maksymalnie dopasowany do Państwa potrzeb.

PARA

Pre Acquisition Risk Assesment

Specyficzną formą oceny jest Ocena Ryzyka Przed Przejęciem (PARA). Obejmuje ona doradztwo w&nbspzakresie aktualnego bezpieczeństwa obiektów, których zakup jest rozważany, oraz związanego z&nbsptym ryzyka. PARA może być wartościowym i&nbspintegralnym elementem szerokiej analizy due diligence dla planowanego zakupu nieruchomości. Klienci informują, że obraz aktywów w&nbspwymiarze finansowym, prawnym i&nbspużytkowym nie jest kompletny bez spojrzenia technicznego, w&nbsptym szczególnie na bezpieczeństwo majątku.

PCRA

Pre Construction Risk Assessment

Ta usługa przeznaczona jest dla klientów, którzy stoją u progu realizacji inwestycji: Ocena Ryzyka na Etapie Projektu (PCRA). Nasi eksperci szkicują całościowy obraz wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo nowego lub rozbudowywanego obiektu. Poprzez PCRA Riskonet wspiera klientów w&nbspdostosowaniu projektu nowego obiektu do profilu i&nbspstrategii ryzyka, także do przepisów prawnych i&nbspżyczeń ubezpieczycieli.

GAAS

Gap Assessment Asset Safety

Przedsiębiorstwa chętnie samodzielnie sprawują władzę nad bezpieczeństwem i&nbspciągłością procesów biznesowych. W&nbspramach naszej autorskiego programu Gap Assessment Asset Safety-model (GAAS) oferujemy zintegrowane spojrzenie na bezpieczeństwo majątku w&nbspdanej lokalizacji. Ocena GAAS koncentruje się na aktualnych przepisach, ciągłości działalności i&nbspmożliwości ubezpieczenia aktywów. Wykrywamy ewentualne uchybienia i&nbspstwarzamy możliwość poprawy, np. w&nbspzakresie bezpieczeństwa ludzi, planów ewakuacji, prewencji i&nbspminimalizacji skutków zaistniałych zdarzeń.

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]