Usługi

Doradztwo organizacyjne

Organizacje, które w sposób kompleksowy analizują ryzyko występujące w przedsiębiorstwie, czynią znaczący krok w kierunku faktycznej kontroli sytuacji. Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem, jakie wdraża Riskonet, opiera się na szerokim spojrzeniu na ryzyko – z perspektywy majątku, zasobów i innych istotnych czynników. Ta wielowymiarowa perspektywa daje pełniejszy ogląd sytuacji i w efekcie dużo lepsze wyniki.

Zintegrowana polityka bezpieczeństwa wymaga głębokiej analizy i całościowej wiedzy o ryzyku i środkach zapobiegawczych. Podczas wykonywania oceny ryzyka, implementacji zabezpieczeń i ubezpieczania ryzyka wielu decydentów koncentruje się wyłącznie na spełnianiu wymogów przepisów (zgodność) bądź na wymaganiach ubezpieczycieli. Istotne jest jednak rozwijanie własnej wizji w odniesieniu do ryzyka i bezpieczeństwa, do inwestycji a także do zakresu i poziomu ochrony ubezpieczeniowej. Pozwala to zapobiec sytuacji, w której osoby trzecie narzucają własne wizje jak oceniać ryzyko, jak je zabezpieczać i ubezpieczać. Dojrzała wizja bezpieczeństwa i ryzyka umożliwia dokonywanie własnych wyborów i podejmowanie świadomych, niezależnych decyzji.

Kto nie ma perspektywy, wiedzy i wizji, ponosi ryzyko, którego się nie spodziewa. I tym samym naraża się na ogromne szkody. Niekiedy podjęte działania okazują się niewystarczające, a zakres odpowiedzialności za rezultaty niewystarczająco klarowny. Może się też zdarzyć, że inwestycje w ezpieczeństwo okażą się nadmierne lub niedostateczne. Tak samo zakres ubezpieczeń może być zbyt wąski lub zbyt szeroki. Podsumowując: bez zrównoważonej i zintegrowanej polityki bezpieczeństwa istnieje ryzyko szkód w obszarze kluczowych dla firmy procesów i działań, co z kolei może zagrażać ciągłości działalności całej organizacji.

Co oferuje Riskonet?

Riskonet zapewnia kompleksową perspektywę: analizę szeroką i pogłębioną. Nasi doradcy analizują politykę korporacyjną na poziomie centrali i weryfikują na poziomie oddziałów. Jednocześnie tworzą powiazania między zajmującymi się ryzykiem działami takimi jak: BHP i ochrona środowiska, zarządzanie majątkiem i ubezpieczenia, bezpieczeństwo czy logistyka i łańcuch dostaw. Na koniec Riskonet integruje cele strategiczne i operacyjne, tworząc politykę zarządzania ryzykiem.

Szerokie spojrzenie na organizację i ryzyko

Riskonet dokłada starań, aby jego porady oparte były na szerokim spojrzeniu na organizację i ryzyko, na jakie jest ona narażona w razie poważnej katastrofy. Przykładami tychże katastrof są pożary, powodzie, zjawiska naturalne, niewypłacalność dostawców i inne, które dotykają bezpośrednio majątku i finansów. Riskonet pod uwagę bierze także ryzyko operacyjne, pośrednie straty związane z biznesem a także odpowiedzialność firmy wobec osób trzecich. Czy mogą już Państwo przypuszczać, że w Państwa organizacji brakuje zintegrowanego spojrzenia? Czy w Państwa firmie odpowiedzialność związana z ryzykiem przydzielona jest do właściwych jej zespołów czy miejsc?

Partnerzy Riskonet, poza przeglądem i analizą pomogą organizacji w rozwijaniu własnej wizji ryzyka i bezpieczeństwa. Daje ona podstawę do tworzenia polityki w zakresie zarządzania ryzykiem, która to polityka ostatecznie jest podstawą do podejmowania odpowiedzialnych i zgodnych z własnym przekonaniem decyzji.

W uzupełnieniu powyższego Riskonet wspiera także kształtowanie i optymalizację funkcji managera ds. ryzyka i ubezpieczeń poprzez pełnienie tego stanowiska dla Państwa organizacji w formule tymczasowej lub w niepełnym wymiarze godzin.

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]