USŁUGI

Zarządzanie Ciągłością Działalności

Organizacje, które w sposób holistyczny podchodzą do zagadnienia zapewnienia ciągłości działania przyczyniają się do zwiększenia swojej odporności w przypadku wystąpienia sytuacji nieoczekiwanych. Takie podejście do zapewnienia ciągłości działania daje dużo lepsze wyniki, pozwala na szybszą odbudowę i długoterminowo skutkuje osiągnięciem przewagi konkurencyjnej danej organizacji.

Chcą Państwo zapewnić skoordynowane działania w sytuacjach kryzysowych? Chcą Państwo zapewnić odpowiednią reakcję w przypadku wystąpienia incydentu/cyberincydentu, a w razie jego wystąpienia ograniczyć negatywne skutki, zminimalizować straty wynikające z wystąpienia zdarzenia niepożądanego? Chcą Państwo zapewnić zwiększenie odporności organizacji?

CO OFERUJE RISKONET?

Kompleksowe podejście do zapewniania ciągłości działania wymaga głębokiej analizy i całościowej wiedzy o organizacji, w tym o jej procesach krytycznych oraz występujących ryzykach zarówno w organizacji jak i danym sektorze oraz zaimplementowanych już środkach zapobiegawczych (mechanizmach zabezpieczających).

Pojedyncze działania w obszarze zapewnienia ciągłości działania są nieskuteczne lub ich skuteczność okazuje się być nietrwała dlatego też Riskonet wspiera organizację w budowie systemu zarządzania ciągłością działania opartego o międzynarodowe standardy (np. ISO 22301).

Riskonet dokłada starań, aby jego porady oparte były na kompleksowych spojrzeniu na organizację i jej otoczenie oraz wymagania prawne i regulacyjne.

Partnerzy Riskonet wspierają Klienta w przeprowadzeniu Analiza wpływu biznesowego (Business Impact Analysis, BIA) dzięki, której określone zostają procesy/obszary krytyczne do utrzymania ciągłości działania w przypadku wystąpienia awarii, pożaru, katastrofy naturalnej, cyberataku lub innych nieprzewidywalnych zdarzeń. Przeprowadzana jest również analiza ryzyka w wyniku, której zidentyfikowane zostają zagrożenia dla działalności oraz ocenione zostają, które z nich są najbardziej prawdopodobne i niekorzystne dla działania organizacji. Partnerzy Riskonet pomagają w określeniu metodyki analizy BIA oraz analizy ryzyka, w przeprowadzeniu analizy BIA oraz analizy ryzyka, określeniu krytycznych procesów/obszarów oraz podatności.

Riskonet wspiera w opracowaniu planów ciągłości działania zawierających m.in. procedury mające na celu przywrócenie funkcjonowania oraz jak organizacja będzie kontynuować działalność a także określających, w jaki sposób organizacja zareaguje w przypadku wystąpienia incydentu (struktura reagowania na incydent) oraz obowiązki poszczególnych osób i zespołów związanych z procesem wznawiania działania organizacji .
Partnerzy Riskonet wspierają organizację również w przeprowadzaniu testów planów ciągłości działania, poprzez przygotowanie scenariuszy, uczestnictwo jako zewnętrzni obserwatorzy w prowadzonych testach oraz przedstawieniu wyników z przeprowadzonych testów, w tym wskazaniu obszarów do doskonalenia. Etap testowania jest niezwykle istotnym etapem zapewnienia odporności organizacji.

PRZYKŁAD:

Jak działamy? Nasi eksperci dbają, aby wdrażane rozwiązania były praktyczne i skuteczne. Nawet najlepszy plan ciągłości działania nie zadziała, jeśli pracownicy nie będą go świadomi i gotowi na jego realizację. Testujemy je zatem w warunkach rzeczywistych. Klient otrzymuje jasne wskazówki o koniecznych usprawnieniach czy inwestycjach, potwierdzone realnym zapotrzebowaniem wynikającym z tych testów. Klient czuje się nie tylko przygotowany na wypadek sytuacji awaryjnej i wyposażony w odpowiednie zasoby. Zyskuje pewność, że plany są adekwatne, że w razie faktycznej sytuacji procedury będą realnie wspierały jego wysiłki podejmowane w celu utrzymania / przywrócenia ciągłości działalności.

Collaboration with NFPA

Riskonet also actively helps to develop risk-management knowledge and expertise. We are, for example, the European partner of the National Fire Protection Association (NFPA), an American non-profit organisation that uses scientific research, guidelines and education to reduce the negative effects of fire and other hazards. With almost 80 000 members, the NFPA is the world’s largest fire safety organisation and many companies and insurers follow its guidelines.

Our NFPA seminars

We can support you with advice and action in the area of safety and risk management. And our offering is extensive. It encompasses, for example, the dissemination of knowledge and training courses, including those pertaining to the important guidelines of the National Fire Protection Association (NFPA).